Algemene verhuur- en leveringsvoorwaarden

Versie: Januari 2024

Artikel 1: DEFINITIES

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

A) AG Entertainment Licht & Geluid

B) De afnemer, de opdrachtgever, koper, huurder of een ieder die met AG Entertainment licht en geluid een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie AG Entertainment licht en geluid een aanbieding doet een dienst verleent of een levering doet of een prestatie verricht.

Artikel 2: GELDIGHEID

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verhuur van goederen en levering van diensten door AG Entertainment licht en geluid, alsmede op offertes en onderhandelingen betreffende zodanige levering, ook indien die onderhandelingen niet leiden tot het sluiten van een overeenkomst. Van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden of bedingen en eventuele andere algemene voorwaarden die in order van afnemer, in correspondentie of in ander verband genoemd zijn of die in de branche gebruikelijk zijn, worden door deze voorwaarden opzij gezet en gelden uitsluitend voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk door AG Entertainment licht en geluid aanvaard.

2.2 Op deze voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen AG Entertainment licht en geluid en afnemers is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (1980), Artikel 6:254 lid 1 BW, is nadrukkelijk uitgesloten.

2.3 Iedere rechtsvordering ingevolge een overeenkomst tussen AG Entertainment licht en geluid en afnemer zal worden ingesteld door de bevoegde rechter te Almelo, tenzij AG Entertainment licht en geluid de wettelijke competentieregels wenst te volgen, een en ander met behoud van het recht op hoger beroep en cassatie.

Artikel 3: OFFERTES

3.1 Alle offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum der offerte; zij zijn gebaseerd op de door afnemer verstrekte gegevens, en eventueel door AG Entertainment licht en geluid zelf verkregen informatie.

3.2 Elke offerte of prijsnotering door AG Entertainment licht en geluid geldt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod en kan AG Entertainment licht en geluid niet binden, AG Entertainment licht en geluid wordt slechts gebonden voor zover zij de order die afnemer op zodanige offerte of notering laat volgen, schriftelijk aanvaardt.

3.3 Alle opgaven door AG Entertainment licht en geluid van getallen, maten, gewichten, kleuren, specificaties en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan, maar AG Entertainment licht en geluid kan er niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen, getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen zijn steeds slechts aanduidingen van de desbetreffende producten. Wanneer afnemer aantoont dat de afgeleverde producten zodanig afwijken van de opgaven van AG Entertainment licht en geluid of van de monsters, tekeningen of modellen, dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, echter voor zover deze ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.

Artikel 4: PRIJZEN

4.1 Tenzij anders aangegeven worden alle prijzen uitgedrukt in Euro’s exclusief B.T.W.

4.2 Alle prijzen zijn gebaseerd op levering “af magazijn” AG Entertainment licht en geluid te Ootmarsum.

4.3 Tenzij uitdrukkelijk vermeld is de prijs exclusief transport, bouw en/of bediening.

4.4 Doorlopende (Jaar)orders worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd volgens opgave van het CBS.

ARTIKEL 5: VERVOER EN VERVOERSCHADE

5.1 Wanneer het vervoer en gebruik van de goederen wordt verricht door de afnemer, is het hij/zij die het risico van beschadigingen en verlies draagt. De afnemer wordt geacht de geleverde goederen in goede gebruiksstaat te hebben ontvangen. AG Entertainment licht en geluid dient onmiddellijk van schade op de hoogte worden gesteld.

5.2 Worden de goederen door AG Entertainment licht en geluid of een beroepsvervoerder bezorgd, dan zorgt AG Entertainment licht en geluid op verzoek van de afnemer voor genoegzame verzekering, de kosten dezes worden aan de afnemer doorberekend. In geval van beschadiging bij beroepsvervoer dient door de afnemer op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gesteld. Bovendien dient door de afnemer onmiddellijk bij AG Entertainment licht en geluid hiervan melding te worden gemaakt. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat voor controle van de geleverde goederen dient dit door afnemer op het ontvangstbewijs te worden vermeld 5.3 Voor reclames die geen verband houden met het vervoer is artikel 12 van toepassing.

ARTIKEL6: BETALING

6.1 Betalingen aan AG Entertainment licht en geluid dienen contant en zonder korting aan AG Entertainment licht en geluid te geschieden, Afnemer is niet gerechtigd tot opschorting van zijn betalingsverplichting, tenzij de wet een dergelijk recht dwingend voorschrijft.

6.2 Afnemer is niet gerechtigd tot verrekening.

6.3 Tenzij anders is overeengekomen dient aan AG Entertainment licht en geluid te worden betaald voor levering of uiterlijk bij levering van de goederen of diensten, of in geval van facturering na levering binnen 14 dagen na factuurdatum ingeval AG Entertainment licht en geluid en koper een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum overeengekomen zijn waarbij AG Entertainment licht en geluid aan afnemer kredietbeperking in rekening brengt, is afnemer gerechtigd deze kredietbeperking in mindering te brengen uitsluitend bij betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum.

6.4 Indien afnemer niet tijdig betaalt, draagt het verschuldigde door afnemer te betalen bedrag rente ter hoogte van 1% per maand of gedeelte daarvan te rekenen vanaf de dag waarop betaling opeisbaar is tot aan de dag waarop deze plaatsvindt. In het geval niet alle uitstaande vorderingen door afnemer zijn voldaan, heeft AG Entertainment licht en geluid het recht verdere orders te weigeren en verdere leveringen op te schorten. Ingeval afnemer jegens AG Entertainment licht en geluid met enige betaling in gebreke is worden alle vorderingen uit welke hoofde dan ook, onmiddellijk opeisbaar en is AG Entertainment licht en geluid gerechtigd aan afnemer zowel buitengerechtelijke incassokosten te bedrage van 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van € 75,- als de werkelijke in redelijkheid gemaakte incassokosten (inclusief kosten voor juridische bijstand) in rekening te brengen.

ARTIKEL 7: ANNULERING EN ONTBINDING

7.1 Bij annulering door de afnemer of ontbinding van een overeenkomst (volgens art. 16) is deze een schadevergoeding verschuldigd van 14% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij AG Entertainment licht en geluid kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

ARTIKEL 8: EXTRA KOSTEN, MEERWERK EN/OF MINDER WERK

8.1 Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te doen zijn, worden de afnemer extra in rekening gebracht. Meerwerk en/of minder werk zal naar billijkheid worden verrekend, Tot meerwerk behoren in het algemeen alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de afnemer worden verlangd.

ARTIKEL 9: ONUITVOERBAARHEID VAN HET WERK

9.1 Indien tijdens de uitvoering van het aangenomen werk blijkt, dat volledige en juiste nakoming van de overeenkomst ten gevolge van omstandigheden die AG Entertainment licht en geluid bij het aangaan van de overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, niet mogelijk is, hebben partijen het recht elkaar voor te stellen de overeenkomst te wijzigen in een overeenkomst die wel juist en volledig kan worden nagekomen.

9.2 Indien de overeenkomst niet wordt gewijzigd zoals vermeld in het vorige lid, hebben partijen het recht -- behoudens in geval overmacht – de overeenkomst te ontbinden. In dat geval is afnemer gehouden aan AG Entertainment licht en geluid de in verband met de uitvoering van de werkzaamheden reeds gemaakte kosten te vergoeden.

9.3 Ingeval slechts een bepaald deel van de overeenkomst niet kan worden nagekomen, om redenen zoals vermeld in het eerste lid van dit artikel, zal slechts voor het niet uitvoerbare deel van de overeenkomst ontbinding plaatsvinden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden verlangd.

ARTIKEL 10: OVERMACHT

10.1 Leveringen mogen geheel of gedeeltelijk worden opgeschort of geannuleerd door AG Entertainment licht en geluid indien de productie, het vervoer en of levering van goederen of diensten voor AG Entertainment licht en geluid wordt belemmerd, vertraagd, onmogelijk gemaakt of oneconomisch gemaakt door feiten of omstandigheden die zich buiten de invloedssfeer van AG Entertainment licht en geluid voordoen, ongeacht of deze feiten en omstandigheden voorzien waren of voorzien konden worden op het moment dat de order door AG Entertainment licht en geluid werd geaccepteerd. AG Entertainment licht en geluid is ook niet aansprakelijk jegens afnemer voor enig verlies of enige schade die afnemer mogelijk zou lijden als gevolg van een dergelijke opschorting of annulering.

ARTIKEL 11: GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

11.1 De afgeleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt bij bijzonder gebruik voor zover dit voor partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft afnemer het recht op correctie of vervanging. Voor aanvulling van goederen kan AG Entertainment licht en geluid een meerprijs verlangen.

11.2 AG Entertainment garandeert de goede werking van de geleverde goederen en diensten. Bij mogelijke defecten en manco’s dient de afnemer AG Entertainment licht en geluid in de gelegenheid te stellen in een redelijk tijdsbestek de geleverde goederen of diensten te herstellen. AG Entertainment licht en geluid is niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade voortvloeiend uit het feit dat geleverde goederen of diensten tijdens de herstelperiode niet gebruikt kunnen worden.

11.3 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde goederen of van het uitgevoerde werk.

11.4 Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor de geleverde goederen, zulks ter beoordeling van de Technische Dienst van AG Entertainment licht en geluid, sluit elke reclame uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen. Geringe afwijkingen aan het geleverde welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, kunnen recht op garantie en/of herstel beperken of uitsluiten.

11.5 AG Entertainment licht en geluid is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van afnemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade

11.6 De aansprakelijkheid van AG Entertainment licht en geluid jegens afnemer, uit welken hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de desbetreffende contractsom (exclusief BTW), of bij gebreke daarvan tot het bedrag dat AG Entertainment licht en geluid van haar verzekeraar ter zake ontvangt

11.7 De aansprakelijkheidsbeperkingen in 11.5 blijven buiten toepassing indien de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van AG Entertainment licht en geluid of haar leidinggevend personeel

11.8 Behoudens ingeval van grove schuld of opzet van AG Entertainment licht en geluid of haar leidinggevend personeel zal afnemer AG Entertainment licht en geluid vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, terzake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de verkochte zaken en/of diensten c.q. voortvloeiende uit het gebruik van deze zaken en/of diensten.

ARTIKEL 12: RECLAMES

12.1 Onder reclames worden verstaan alle grieven wegens de hoedanigheid van de geleverde goederen of materialen of van de uitvoering van het werk. Reclames kunnen door de afnemer bij AG Entertainment licht en geluid slechts geldend worden gemaakt door indiening binnen drie dagen na ontvangst van de goederen of de oplevering van het werk. Indien indiening binnen deze termijn redelijkerwijs niet mogelijk is, geldt de termijn van tien dagen vanaf het moment waarop het gebrek geconstateerd is of geconstateerd had kunnen zijn. Reclames zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken.

12.2 Het bepaalde in het vorige lid van dit artikel laat het bepaalde omtrent de kortere termijn van artikel 5 onverlet.

12.3 Wanneer een afnemer tegen het advies van AG Entertainment licht en geluid in bepaalde producten of diensten aan wil wenden en/of gebruiken, is elke reclame hierop uitgesloten.

ARTIKEL 13: SPECIALE VERHUUR CONDITIES

13.1 Verplichtingen huurder - De huurder is verplicht gehuurde goederen slechts overeenkomstig de gesloten overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om: 

  • De gehuurde goederen overeenkomstig de bedieningsvoorschriften te behandelen. 
  • Gehuurde goederen aan te wenden in die toepassingen waar het voor gefabriceerd is dan wel bestemd is 
  • Geen verandering aan de gehuurde goederen aan te brengen 
  • De verhuurder ten alle tijde zonder kosten toegang te verschaffen tot de gehuurde goederen. 
  • Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en de verhuurder terzake te vrijwaren. 
  • Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met (schriftelijke) toestemming van de verhuurder te doen geschieden.

13.2 Vermissing, Schade en Gebreken - Vermissing en schade toegebracht door huurder of zijn publiek en bezoekers of door ondeskundig gebruik komt voor rekening van de huurder. 

  • De huurder is verplicht om elke schade en elk gebrek aan het gehuurde, onmiddellijk aan de verhuurder te melden. 
  • Zonder toestemming van de verhuurder mag de huurder niet tot reparatie of vervanging op kosten van de verhuurder over gaan. Ook vervalt huurders recht om huurpenningen in mindering te brengen of op te eisen wanneer een storing of een gebrek pas na het beëindigen van de verhuurovereenkomst wordt gemeld. 
  • Indien het gebrek of de schade buiten de schuld van de huurder, zijn opdrachtgever, bezoekers of publiek is ontstaan, heeft de huurder het recht op kosteloze reparatie of vervanging van de desbetreffende goederen voor de verdere duur van de overeenkomst of evenredige vermindering van het huurbedrag.

13.3 Opzegging - Wijzigingen, aanvullingen of annulering van een overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mocht huurder of verhuurder, na annulering aantoonbare bewijzen van inkomstenderving hebben kan zij binnen 8 dagen een schadeclaim doen. Voor regels bij het annuleren van een overeenkomst wordt verwezen naar punt 7.1. 

13.4 Afrekening - AG Entertainment licht en geluid behoudt zich het recht voor om een gedeelte of de totale overeengekomen prijs alsmede een door hem te bepalen borgsom bij het aangaan van een huurovereenkomst te vorderen.

ARTIKEL 14: VOORRIJKOSTEN

14.1 AG Entertainment licht en geluid is gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 15: ONTBINDING

15.1 Indien afnemer nalaat al zijn schulden tijdig te voldoen of hierover een akkoord met zijn schuldeisers sluit of indien afnemer onderworpen wordt aan maatregelen die volgens het daarop toepasselijke recht genomen kunnen worden met betrekking tot schuldenaren die niet al hun schulden willen of kunnen voldoen als afnemer nalaat enig verplichting onder enig contract met AG Entertainment licht en geluid te voldoen, is AG Entertainment licht en geluid bevoegd naar keuze:

A) Verzending van te leveren goederen en/of diensten uit te stellen en vervoer te onderbreken totdat betaling naar haar uitsluitend en redelijk oordeel voldoende zeker is gesteld.

B) Door enkele schriftelijke kennisgeving elk van haar overeenkomsten met afnemer met terugwerkende kracht te ontbinden, overminderd haar andere rechten onder welke overeenkomst met afnemer dan ook.

ARTIKEL 16: UITOEFENING VAN OPSCHORTING-, ONTBINDINGS- EN VERNIETIGINGSRECHTEN DOOR AG Entertainment LICHT EN GELUID

16.1 Indien AG Entertainment licht en geluid op basis van de omstandigheden die haar op dat moment bekend hadden moeten zijn in alle redelijkheid meent rechtsgeldig een opschortings- ontbindings- en/of vernietigins recht te kunnen uitoefenen, is AG Entertainment licht en geluid niet gehouden tot enige (schade)vergoeding aan afnemer en in ieder geval niet tot betaling van wettelijke rente in het geval later mocht komen vast te staan dat zij bedoeld(e) recht(en) niet rechtsgeldig heeft uitgeoefend.

ARTIKEL 17: KENNISGEVINGEN

17.1 Elke kennisgeving die hierin is voorgeschreven wordt geacht te hebben plaats gehad wanneer deze verzonden is per aangetekende brief, gericht aan de betrokken partij ter plaatse van haar voornaamste vestiging of laatst bekende adres.

Algemene Voorwaarden AG Entertainment Januari 2024